UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU

NINIEJSZY DOKUMENT PRZEDSTAWIA POSTANOWIENIA ZAWARTE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM PROGRAMU (LICENCJOBIORCA), ZWANYM DALEJ "UŻYTKOWNIKIEM", A FIRMĄ "PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MEDOTRONIC Sp. z o.o." (LICENCJODAWCA), ZWANĄ DALEJ "PRODUCENTEM".

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PROGRAMU UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ  Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

**********************************************************

INSTALACJA, ZWIELOKROTNIANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB INNE UŻYCIE PRODUKTU STANOWI POTWIERDZENIE FAKTU, ZE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. MOWA LICENCYJNA POZOSTAJE WAŻNA I OBOWIĄZUJĄCA PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

**********************************************************

W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NALEŻY ZREZYGNOWAĆ  INSTALACJI, ZWIELOKROTNIANIA, ROZPOWSZECHNIANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO WYKORZYSTANIA PRODUKTU.

 

I. PRZEDMIOT LICENCJI 

Przedmiotem licencji są: program komputerowy  wraz z plikami konfiguracyjnymi, skrypty, dokumentacja, karta rejestracyjna wraz z kodami odblokowującymi, którą Użytkownik uzyskuje po uiszczeniu opłaty licencyjnej oraz  niniejsza "Umowa licencyjna" użytkownika Programu. Wszystkie te elementy zwane są dalej PRODUKTEM. Przedmiotem licencji nie są nośniki danych, na których Produkt został zamieszczony. Jedynym właścicielem Produktu oraz związanych z nim praw autorskich jest Producent. 

Produkt, na który Użytkownik nabywa licencje chroniony jest prawem autorskim,  postanowieniami i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do Produktu nie opisane w niniejszej Umowie Licencyjnej.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

Umowa zostaje zawarta poprzez zainstalowanie, zwielokrotnienie dowolna technika, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne użycie Produktu.

 

III. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownikowi przysługuje prawo:

1. W celu wypróbowania przydatności Produktu Producent udziela Użytkownikowi zezwolenia na nieodpłatne  zainstalowanie i użytkowanie Produktu w postaci nie zarejestrowanej na dowolnej ilości stanowisk komputerowych  oraz uruchamiania Produktu w okresie trzydziestu dni od daty jego zainstalowania. 

2. Po uzyskaniu od Producenta licencji, Użytkownik ma prawo do zainstalowania i użytkowania kopii Produktu w liczbie określonej na Karcie Rejestracyjnej.

 

IV. OGRANICZENIA 

Użytkownik nie ma prawa do: 

1. Deasemblacji, dekompilacji i odtwarzania kodu Programu oraz do wykorzystania jakiejkolwiek z jego części do  celów innych niż zostało to przedstawione w dokumentacji. 

2. Wynajmowania, odstępowania, zbywania, zwielokrotniania, wydzierżawiania i udzielania licencji na użytkowanie, zarejestrowanego Produktu lub jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Producenta.

3. Wprowadzania jakichkolwiek zmian w Produkcie z wyłączeniem procedur opisanych w dokumentacji.

4. Udostępnianie w jakiejkolwiek formie kodów odblokowujących bez pisemnej zgody Producenta jest zabronione. 

5. Produkt może być rozpowszechniany i zwielokrotniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez Producenta. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie Produktu w postaci niekompletnej, uzupełnianie produktu dodatkowymi składnikami oraz rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie wraz z kodami odblokowującymi jest zabronione. 

6. Zabronione jest uzależnienie udostępniania nie zarejestrowanego Produktu od wniesienia dodatkowych opłat na rzecz udostępniającego, przenoszących koszt fizycznego udostępnienia Produktu i zysków z tego tytułu.

7. Zabronione jest instalowanie, zwielokrotnianie dowolna technika, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne użycie zarejestrowanego Produktu przez użytkownika innego niż wskazany na Karcie Rejestracyjnej. 

 

V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent nie gwarantuje, ze Produkt spełni oczekiwania Użytkownika oraz, ze  Produkt jest bez wad lub błędów. Producent w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialny za skutki użycia lub niemożność użycia Produktu, z uwzględnieniem utraty zysków lub dochodów Użytkownika, przerw w funkcjonowaniu firmy, utraty informacji, szkodzenia sprzętu. Producent nie będzie w żadnym przypadku podlegać odpowiedzialności za pośrednie lub karalne szkody związane pośrednio lub bezpośrednio z użytkowaniem Produktu. W żadnym przypadku odpowiedzialność Producenta nie przekroczy wartości nabycia prawa do użytkowania Produktu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Po okresie trzydziestu dni od daty zainstalowania Produktu dalsze jego użytkowanie dozwolone jest wyłącznie po wniesieniu opłat licencyjnych na rzecz Producenta i uzyskaniu przez Użytkownika karty rejestracyjnej wraz z kodem odblokowującym od Producenta. W przypadku kiedy Użytkownik nie dokona rejestracji Produktu, zobowiązany jest do zaprzestania użytkowania Produktu oraz usunięcia Produktu ze wszystkich komputerów, na których Produkt został zainstalowany. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory miedzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Producenta. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Umowa Licencyjna i wszelkie związane z nią prawa przysługujące Użytkownikowi tracą moc jeżeli Użytkownik nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy.

 

PRODUCENT:   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDOTRONIC Sp. z o.o.

mail@medotronic.com.pl

www.medotronic.com.pl


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:601 57 80 24

Skontaktuj się z naszą infolinią